Zadnja vrijednost (najveće) kamatne stope za štednju za svaku banku
Banka Posljednja kamatna stopa